PRIVACY STATEMENT – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze verklaring beschrijft hoe HARUKEY BVBA, hieronder aangeduid als Harukey, met maatschappelijke zetel te B-2840 Rumst (België), Begijnenbossen 72, ondernemingsnummer 0553.623.441, BTW BE0553.623.441, info@harukey.be , Tel. +32 479 80 95 40 (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerken in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens.
 

DE VERWERKINGEN

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, met name op de hoogte houden van prospecten en klanten over onze software oplossingen en dienstverlening.

Het betreft hier identificatiegegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres) en professionele gegevens (functietitel, organisatie)

 

UITVOER VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte.

Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens door te geven naar ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen Wij er zorg voor dragen dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd onder (a) EU/US Privacy Shield voor ontvangers in de Verenigde Staten van Amerika, (b) modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, (c) ondergeschikt, andere modaliteiten voor de uitvoer van persoonsgegevens overeenkomstig de AVG.

 

BIJKOMENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

  • Wij delen uw persoonsgegevens met uzelf
  • Wij delen uw persoonsgegevens met consultants in zoverre zij een rol spelen in contactname voor demo of verder overleg
  • Wij doen een beroep op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, CRM database provider, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

 

BEVEILIGING VAN DE VERWERKINGEN

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. de accountgegevens van uw eigen informaticasystemen en accounts vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

 

UW RECHTEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens
  • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.
  • Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden;
  • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken
  • Het recht op dataportabiliteit
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit)

Alvorens klacht in te dienen, moedigen Wij u aan om contact met ons op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

De uitoefening van deze rechten is door de AVG onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waardoor bepaalde rechten onder bepaalde omstandigheden niet van toepassing zijn. Indien u hierover vragen heeft, kan u Ons steeds contacteren.

 

HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

HARUKEY BVBA

Begijnenbossen 72

B-2840 Rumst

info@harukey.be

Tel. +32 479 80 95 40

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen Wij u hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.